HyperCypher   Puzzle #74 - Elapsed time: 0:00:00

G wvkni dvy kjn Ynhfaogzrlx anzrfxn G igil'k ogbn kjn mru kjn
_ _____ ___ ___ ___________ _______ _ ____'_ ____ ___ ___ ___
Intvzyrkx mnyn yfllglc kjn zvflkyu. Mjgzj gx kfylglc vfk kv
_________ ____ _______ ___ _______. _____ __ _______ ___ __
an ogbn xjvvkglc uvfyxnod gl kjn jnri kv xkvh uvfy jnrirzjn.
__ ____ ________ ________ __ ___ ____ __ ____ ____ ________.
-Srzb Truanyyu
-____ ________
Translation Table
A   B   C   D   E   F   G   H   I  
J   K   L   M   N   O   P   Q   R  
S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Screen width: 800   1024         

Available: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 Frequency Table (number of times an encrypted letter appears in the message):
A
4
B
3
C
3
D
2
E
0
F
8
G
12
H
2
I
6
J
11
K
15
L
10
M
3
N
20
O
4
P
0
Q
0
R
9
S
1
T
2
U
6
V
12
W
1
X
7
Y
11
Z
7

Try another puzzle  •  Instructions & Tips  •  Display Record Times  •  Go to Main Menu

HyperCypher v1.01.beta • Copyright © 2002-2006 by Thomas R. Pasawicz. All rights reserved.